08/14/2020

Մեղրեցիները մտահոգված են

Մեղ֊րի քա֊ղա֊քի մոտ 70 բնա֊կիչ 2012թ. դեկ֊տեմ֊բե֊րի 27-ին դի֊մում է հղել հա֊մայն֊քի տե֊ղա֊կան ինք֊նա֊կա֊ռա֊վար֊ման մար֊մին֊նե֊րին: Դի֊մու֊մի մեջ մաս֊նա֊վո֊րա֊պես աս֊ված է. «Վեր֊ջերս մեզ հայտ֊նի դար֊ձավ, որ Սյու֊նի֊քի մար֊զի Լիճ֊քի եւ Վար֊դա֊նի֊ձո֊րի գյու֊ղա֊պե֊տա֊րան֊նե֊րում տե֊ղի են ու֊նե֊ցել հա֊սա֊րա֊կա֊կան լսում֊ներ` այդ հա֊մայնքնե֊րի տա֊րած֊քում գտնվող պղնձի եւ մո֊լիբ֊դե֊նի հան֊քա֊վայ֊րե֊րի շա֊հա֊գործ֊ման խնդրի շուրջ: Այդ ի֊րո֊ղու֊թյու֊նը մեզ ա֊վե֊լի քան ան֊հանգստաց֊րել է, թե֊կու֊զեւ այն պատ֊ճա֊ռով, որ տնտես֊վա֊րող սու֊բյեկտ֊նե֊րը խու֊սա֊փել են նման լսում֊ներ կազ֊մա֊կեր֊պել նշված հան֊քա֊վայ֊րե֊րին մոտ գտնվող Մեղ֊րի քա֊ղա֊քում եւ ազ֊դա֊կիր մյուս հա֊մայնքնե֊րում:Ինչ֊պես գի֊տեք, Մեղ֊րու տա֊րա֊ծաշր֊ջա֊նը բնա֊պահ֊պա֊նա֊կան լուրջ մար֊տահ֊րա֊վեր֊նե֊րի ա֊ռջեւ է կանգ֊նած: Հայտ֊նի է նաեւ, որ տա֊րա֊ծաշր֊ջա֊նի հիմ֊նա֊կան հան֊քա֊վայ֊րե֊րը դժբախ֊տա֊բար գտնվում են բնա֊կա֊վայ֊րե֊րից զգա֊լիո֊րեն բարձր նի֊շե֊րում, որ֊տեղ ջրա֊գո֊յաց֊ման եւ ջրա֊բաշխ֊ման հա֊մա֊կար֊գերն ու ջրա֊հա֊վաք ա֊վա֊զան֊ներն են` ինչ֊պես խմե֊լու, այն֊պես էլ` ո֊ռոգ֊ման ջրի:

Ար֊դեն իսկ գոր֊ծող հան֊քե֊րը (Տեր֊տե֊րա֊սար, Լիճք֊վազ-Թեյ, Ա֊գա֊րա֊կի պղնձա֊մո֊լիբ֊դե֊նա֊յին) տա֊րա֊ծաշր֊ջա֊նում ա֊ղե֊տա֊լի ի֊րա֊վի֊ճակ են ստեղ֊ծել: Եվ ընդ֊հան֊րա֊պես` պետք է հաշ֊վի առ֊նել, որ Մեղ֊րու շրջա֊նի բո֊լոր հան֊քա֊վայ֊րե֊րում որ֊պես ու֊ղեկ֊ցող է֊լե֊մենտ հան֊դես են գա֊լիս ու֊րա֊նը եւ թո֊րիու֊մը: Դրանց պա֊րու֊նա֊կու֊թյու֊նը հատ֊կա֊պես մեծ է Լիճ֊քի, Տաշ֊տու֊նի, Լիճք֊վազ-Թե֊յի հան֊քա֊վայ֊րե֊րում: Բա֊ցի նշված եւ ներ֊կա֊յումս շա֊հա֊գործ֊վող հան֊քա֊վայ֊րե֊րից, ար֊տո֊նագ֊րեր են տրված` բազ֊մա֊թիվ նոր հան֊քա֊վայ֊րե֊րի ու֊սում֊նա֊սի֊րու֊թյան եւ շա֊հա֊գործ֊ման հա֊մար: Փաս֊տո֊րեն տա֊րած֊քը կանգ֊նած է լուրջ փոր֊ձու֊թյան առ֊ջեւ: Ա֊վե֊լորդ չէ հի֊շեց֊նել, որ Մեղ֊րի գե֊տը, սկիզբ առ֊նե֊լով մոտ 3100մ բարձ֊րու֊թյու֊նից, խիստ մեծ թե֊քու֊թյամբ հաս֊նում է ծո֊վի մա֊կե֊րեւույ֊թից 500-600 մետր բարձ֊րու֊թյան վրա գտնվող Մեղ֊րու տա֊րածք` ա֊ռանց ո֊րեւէ խո֊չըն֊դո֊տի իր հետ բե֊րե֊լով հա֊զա֊րա֊վոր տա֊րի֊ներ խիստ թու֊նա֊վոր հատ֊կու֊թյուն֊նե֊րը չկորց֊նող նյու֊թեր` վա֊րա֊կե֊լով բնա֊կա֊վայ֊րե֊րի հողն ու ջու֊րը: Միա֊ժա֊մա֊նակ հան֊քե֊րից եւ պո֊չամ֊բար֊նե֊րից բարձ֊րա֊ցող փո֊շին սփռե֊լով-տա֊րած֊ե֊լով հա֊մայն֊քի ողջ տա֊րած֊քի վրա` ծանր մե֊տաղ֊նե֊րով, ռա֊դիոակ֊տիվ եւ այլ նյու֊թե֊րով թու֊նա֊վո֊րում է այն` անհ֊նար դարձ֊նե֊լով այս֊տեղ ապ֊րե֊լը: Տե֊սա֊նե֊լի է, որ գոր֊ծա֊րար աշ֊խար֊հը` տի֊րա֊պե֊տե֊լով ժա֊մա֊նա֊կա֊կից գերհ֊զոր տեխ֊նո֊լո֊գիա֊նե֊րի, չու֊նե֊նա֊լով պատ֊շաճ խիղճ եւ պա֊տաս֊խա֊նատ֊վու֊թյուն, անձ֊նա֊կան շա֊հը գե֊րա֊դա֊սե֊լով ազ֊գա֊յին ու պե֊տա֊կան շա֊հից, քան֊դե֊լով մեր սա֊րերն ու լեռ֊նե֊րը` երկ֊րա֊մա֊սը դարձ֊նում է մար֊դու կյան֊քի հա֊մար ան֊պի֊տա֊նի: Նույ֊նիսկ այ֊սօր, երբ դե֊ռեւս հան֊քար֊դյու֊նա֊բե֊րու֊թյունն իր կան֊խա֊տե֊սե֊լի ծա֊վալ֊նե֊րից շատ հե֊ռու է, ար֊դեն ան֊զեն աչ֊քով, ա֊ռանց հե֊տա֊զո֊տու֊թյուն֊նե֊րի տե֊սա֊նե֊լի է, որ տա֊րած֊քում հա֊մա֊տա֊րած է ա֊ղես֊տա֊մոք֊սա֊յին, հի֊պեր֊տո֊նիկ, շնչու֊ղի֊նե֊րի եւ այլ հի֊վան֊դու֊թյուն֊նե֊րի ա֊ճը:

Մար֊դիկ դժգո֊հում են ա֊րյան բարձր խտու֊թյու֊նից, գլխա֊ցա֊վե֊րից, հոգ֊նա֊ծու֊թյան զգա֊ցո֊ղու֊թյու֊նից, հո֊դա֊ցա֊վե֊րից: Ակն֊հայ֊տո֊րեն ա֊վե֊լա֊ցել են օն֊կո֊լո֊գիա֊կան (ու֊ռուց֊քա֊յին) հի֊վան֊դու֊թյուն֊նե֊րը: Տա֊րեց֊տա֊րի ան֊կում է ապ֊րում հո֊ղի բեր֊րիու֊թյու֊նը, փոխ֊վում է հո֊ղե֊րի տես֊քը, չո֊րա֊նում են ծա֊ռե֊րը, բան֊ջա֊րե֊ղեն գրե֊թե չի ստաց֊վում, գյու֊ղատն֊տե֊սու֊թյամբ զբաղ֊վե֊լը դառ֊նում է ա֊նի֊մաստ: Դա֊տարկ ա֊պար֊նե֊րը, ո֊րոնք նույն֊պես շատ թու֊նա֊վոր նյու֊թեր են պա֊րու֊նա֊կում եւ ոչ պա֊կաս վտան֊գա֊վոր են, ծած֊կում են շրջա֊կա ձո֊րերն ու կիր֊ճե֊րը եւ լեռ֊նա֊յին գե֊տակ֊նե֊րի զո֊րու֊թյամբ լցվում Մեղ֊րի գե֊տը, այ֊սինքն` ո֊ռոգ֊ման հա֊մա֊կարգ: Տնտես֊վա֊րող սու֊բյեկտ֊նե֊րը, հա֊մա֊պա֊տաս֊խան գե֊րա֊տես֊չու֊թյուն֊նե֊րի թույլտվու֊թյամբ հա֊սա֊րա֊կու֊թյու֊նից ուղ֊ղա֊կի գաղտ֊նի մտնում են ու֊րա֊նի, թո֊րիու֊մի նախ֊կի֊նում ե֊րեւակ֊ված տա֊րածք֊ներ (Լիճք, Տաշ֊տուն, Լիճք֊վազ-Թեյ) եւ գու֊նա֊վոր մե֊տաղ֊նե֊րի հա֊վե֊լյալ հե֊տա֊խու֊զա֊կան-ո֊րո֊նո֊ղա֊կան աշ֊խա֊տանք֊ներ ի֊րա֊կա֊նաց֊նում` ա֊պա֊գա֊յում դրանց ար֊դյու֊նա֊հան֊ման նպա֊տա֊կով: Տե֊ղե֊կատ֊վու֊թյան բա֊ցա֊կա֊յու֊թյու֊նը լուրջ ռիս֊կեր է ստեղ֊ծում ինչ֊պես հան֊քե֊րում աշ֊խա֊տող, այն֊պես էլ ազ֊դե֊ցու֊թյան գո֊տում գտնվող բնա֊կա֊վայ֊րե֊րում ապ֊րող մարդ֊կանց հա֊մար, ով֊քեր հիմ֊նա֊կա֊նում աղ֊քատ են եւ կա֊րիք ու֊նեն աշ֊խա֊տա֊տե֊ղե֊րի, իսկ նշված ըն֊կե֊րու֊թյուն֊նե֊րի խոս֊տում֊նե֊րը սո֊ցիա֊լա֊կան ոչ բար֊վոք վի֊ճա֊կի հա֊մա֊պատ֊կե֊րի վրա գայ֊թակ֊ղիչ են: Ե֊թե մեր տա֊րա֊ծաշր֊ջա֊նի նկատ֊մամբ վար֊վող քա֊ղա֊քա֊կա֊նու֊թյու֊նը չփոխ֊վի, ա֊պա կաս֊կա֊ծից վեր է, որ դրա ար֊դյուն֊քում Մեղ֊րու շրջա֊նը մեկ-եր֊կու տաս֊նա֊մյակ անց կվե֊րած֊վի ա֊նա֊պա֊տի` աղ֊տոտ֊ված գե֊տե֊րով, թու֊նա֊վոր֊ված հո֊ղով, իսկ ե֊րե֊խա֊նե֊րը կծնվեն հի֊վանդ եւ ա֊րա֊տա֊վոր, ին֊չի նշան֊ներն ար֊դեն իսկ ե֊րեւում են: Ել֊նե֊լով վե֊րը նշվա֊ծից, խնդրում ենք ա֊ռանց հա֊պա֊ղե֊լու ու֊ղերձ հղել Հա֊յաս֊տա֊նի Հան֊րա֊պե֊տու֊թյան նա֊խա֊գահ Սերժ Սարգսյա֊նին` նրա ու֊շա֊դրու֊թյու֊նը հրա֊վի֊րե֊լով Մեղ֊րու շրջա֊նի` օ֊րա֊վուր խո֊րա֊ցող բնա֊պահ֊պա֊նա֊կան վտան֊գա֊վոր կա֊ցու֊թյան վրա եւ Մեղ֊րու տա֊րա֊ծաշր֊ջա֊նում ստեղծ֊ված բնա֊պահ֊պա֊նա֊կան վի֊ճակն ու դրա֊նից բխող հրա֊տապ խնդիր֊նե֊րը քննար֊կել Հա֊յաս֊տա֊նի Հան֊րա֊պե֊տու֊թյան կա֊ռա֊վա֊րու֊թյան նիս֊տում` նա֊խա֊պես անց֊կաց֊նե֊լով ի֊րա֊վի֊ճա֊կի մաս֊նա֊գի֊տա֊կան եւ բազ֊մա֊կող֊մա֊նի հե֊տա֊զո֊տու֊թյուն»:

Ըստ մեր ու֊նե֊ցած տե֊ղե֊կու֊թյուն֊նե֊րի` մոտ օ֊րերս Մեղ֊րու ա֊վա֊գա֊նին կքննար֊կի այդ դի֊մու֊մը եւ, ա֊մե֊նայն հա֊վա֊նա֊կա֊նու֊թյամբ, ստեղծ֊ված ի֊րա֊վի֊ճա֊կի կա֊պակ֊ցու֊թյամբ ու֊ղերձ կհղի ՀՀ նա֊խա֊գա֊հին, ով էլ, «Տե֊ղա֊կան ինք֊նա֊կա֊ռա֊վար֊ման մա֊րին֊նե֊րի մա֊սին» ՀՀ օ֊րեն֊քի 11-րդ հոդ֊վա֊ծի հա֊մա֊ձայն, մե֊կամ֊սյա ժամ֊կե֊տում կպա֊տաս֊խա֊նի մեղ֊րե֊ցի֊նե֊րին:

ՏԵՍԱՆՅՈւԹԵՐ

syuniacyerkir.am © 2020 All Rights Reserved

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս հղումը պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց հղման արգելվում է: Կայքում տեղ գտած տեսակետները կարող են չհամընկնել խմբագրության կարծիքի հետ: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: